Dimarts, 27 de Setembre de 2011 13:37

La crisi econòmica ha castigat durament l'atur entre els més joves. La taxa d'atur juvenil ronda el 40%, el doble que la del conjunt de la població. No obstant això, en el darrer any, els joves menors de 29 anys són un dels segments que han experimentat una millor evolució a l'hora d'ocupar-se. Les dades són especialment positives a les comarques de Girona, que ha liderat la caiguda de l'atur juvenil a Catalunya.
Segons l'estudi "Butlletí de joves i mercat de treball", publicat aquesta setmana pel departament d'Empresa i Ocupació, Girona comptava a finals del primer semestre amb 9.553 joves d'entre 16 i 29 anys registrats a les Oficines de Treball. Suposa un descens del 8,5 % respecte el nombre de joves gironins aturats el juny de l'any passat. La resta de demarcacions catalanes també experimenten descensos de la desocupació juvenil: Tarragona (-6,1%), Lleida (-3,2%) i Barcelona (-2,6%).
En l'actualitat, dos de cada tres joves que busca feina fa menys de sis mesos que està en situació d'atur. Pel que fa al nivell formatiu dels desocupats menors de 29 anys a Catalunya, el 64% només tenen educació general, seguits a molta distància dels que han seguit programes de formació profesional (10%) o dels que han completat estudis universitaris (7%), o estudis tècnics i professionals superiors (5%).
Tot i el descens de l'atur, l'estudi alerta que avui hi ha més joves treballant que ara fa un any. El motiu és que molts han sortit del mercat de treball per passar a una situació d'inactivitat. D'aquesta manera, l'ocupació juvenil ha baixat un 12% entre els homes (35.300 ocupats menys menors de 29 anys que fa un any) i un 2,1% entre les dones (6.000 ocupades menys).
La caiguda d'ocupació jove ha tingut més incidència entre la població d'origen estranger (-12,5%) que entre els nacionals (-5,5%).
A Catalunya hi ha 1.116.900 joves de 16 a 29 anys segons les dades de l'última Enquesta de població activa (el 18,5% de la població catalana total). El 67,4% d'aquests són població activa, és a dir, estan ocupats (532.800 joves) o estan aturats però buscant feina (220.400). El 32,6% restant és població inactiva: estudiants, incapacitats per treballar i rendistes, entre d'altres.

Perfil dels joves ocupats
A diferència del conjunt de la població, on hi ha més homes que dones treballant, entre els menors de 29 anys predominen les dones (52%). Respecte al nivell de formació assolit, més de la meitat dels joves ocupats (el 66%) tenen o estudis d'educació secundària de segona etapa (el 30%) o educació superior (el 37%). El 25% té estudis d'educació secundària de primera etapa i només el 8% són analfabets o només han cursat educació primària.
Segons la situació professional, la majoria dels joves són assalariats (el 93%), i només el 7% són autònoms, percentatge que pel cas del conjunt dels ocupats augmenta fins al 16%.
Del total de joves ocupats, el 39% té contracte temporal, proporció més alta que la que s'obté si es té en compte el total de població ocupada (17%).
La taxa de temporalitat també reflecteix que el contracte temporal és més comú entre la població jove que si es considera el total dels ocupats (42,2% enfront del 20,5%). Així doncs, la temporalitat és un dels indicadors del mercat de treball que varia molt en funció del segment de població considerat i és especialment elevada entre el jovent.
El mercat de treball juvenil presenta taxes més altes de temporalitat i de parcialitat que el total de la població. Per tipus de jornada laboral, és més habitual treballar a temps parcial entre els joves que entre el conjunt de la població. Així ho demostra el diferencial de 10 punts percentuals de la taxa de parcialitat (23,7% pels joves i 13,7% pel conjunt de la població). Aquesta situació es deu, en part, al fet que hi ha joves que compaginen els estudis amb la feina.
En relació amb el tipus d'ocupació, l'estudi del Departament d'Empresa i Ocupació assenyala que la branca amb més joves ocupats és la de serveis de restauració, personals i venedors (30%), seguida de la de directors, gerents, professionals científics i intel·lectuals (18%).

Font: diaridegirona.cat

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR