Notícies

Dimecres, 14 de Desembre de 2011 12:28

El Parlament Europeu ha aprovat una proposta per a frenar l'abandó escolar que pretén crear escoles "de segona oportunitat" així com perllongar l'educació obligatòria dels 16 als 18 anys. Els eurodiputats ja han donat el vistiplau a la iniciativa llençada per la socialdemòcrata Mary Honeyball en què es relaciona directament l'abandó escolar amb els alts índex d'atur juvenil a la Unió Europea (que se situa en el 5.5 milions de joves).
El text de Honeyball adverteix, a més, que la crisi econòmica està derivant en una reducció de la despesa pública com a part de les mesures d'austeritat, un fenomen que, segons el seu parer "tindrà conseqüències negatives" i que pot fer augmentar "encara més" les xifres d'abandó escolar a la UE.
Segons les xifres recollides per l'eurodiputada britànica, el 52% dels joves que van abandonar prematurament l'escola estan a l'atur. "Només amb la reducció de l'1% de l'abandó escolar podrien obtenir-se 500.000 treballadors qualificats potencials", afirma a l'informe. El 2009, la taxa d'abandó escolar prematur a Europa se situava en un 14,4%, la meitat dels quals haurien acabat a l'atur.

 

Font: barcelonesjove.net

 
Divendres, 9 de Desembre de 2011 09:15

Organisme atorgant:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte:

La finalitat general dels préstecs és facilitar el finançament dels ensenyaments universitaris de màster universitari i de doctorat, conduents a títols oficials que s'imparteixin a Espanya o als països de l'Espai Europeu d'Educació Superior que estiguin adaptades al procés de Bolonya i d'universitats dels Estats Units d'Amèrica i del Canadà que comparteixin el sistema de crèdits ECTS (European Credit Transfer System), mitjançant una ajuda inicial així com, si s'escau, facilitar una renda mensual als estudiants que ho desitgin.

Aquests préstecs no requereixen un altre tipus de garanties que les del mateix estudiant, per concebre's com a préstecs sobre l'honor.

Beneficiaris:

Podran ser prestataris d'aquest programa els universitaris que acreditin els següents requisits:

1. Generals:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'un país membre de la Unió Europea i ser residents a Espanya durant els quatre anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
b) Estar en possessió del títol per a l'accés als ensenyaments oficials de màster o per a la fase d'investigació del doctorat o titulacions equivalents a l'estranger i haver superat l'última assignatura o requisit per a la seva obtenció amb posterioritat a l'1 de gener de 2000.
c) En el cas de matrícula en països de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) els estudis hauran d'estar estructurats en els principis normatius de l'EEES i organitzats en crèdits europeus ECTS, com a unitat de mesura dels resultats de l'aprenentatge i volum de treball i, en qualsevol cas i d'acord amb la normativa del país estar reconegut com a títol oficial. En el cas dels Estats Units D'Amèrica i El Canadà, els estudis hauran d'estar impartits per centres reconeguts per a l'expedició dels títols de màster o doctorat equivalent als de l'EEES i estar estructurats en crèdits.
d) En el cas de matrícula en màsters i doctorats en universitats estrangeres que siguin conjunts o que parteix dels estudis es realitzin en universitats espanyoles o en conveni amb aquestes, el màster espanyol haurà de ser oficial.

Per a estudis de màster oficial: tenir formalitzada la matrícula o haver estat acceptat amb caràcter definitiu en estudis de màster universitari, en almenys 30 ECTS en el curs acadèmic 2011-2012. A Espanya, a més, hauran de ser estudis conduents a l'obtenció de títols de màster universitari oficial.

3. Per a estudis de doctorat: tenir formalitzada la matrícula o haver estat acceptat amb caràcter definitiu en la fase investigadora del doctorat en un curs complet.

4. Per a estudis de màster i doctorat. En els casos de màster que constitueixin la part formativa d'un doctorat i el prestatari vagi a continuar el doctorat, haurà d'estar matriculat en almenys 30 crèdits de màster en el curs acadèmic 2011-2012 i acreditar que en el següent curs serà admès en la fase d'investigació del doctorat. En qualsevol cas, el segon any del préstec haurà de coincidir amb la matrícula en la fase investigadora del doctorat i realitzar-se en la mateixa universitat.

Accions subvencionables:

La finalitat general dels préstecs és finançar el cost dels estudis de màster universitari, així com, en el seu cas, facilitar una renda mensual als estudiants que lo desitgin.

Característiques:

1. S'aplicarà el tipus d'interès fix del 5.433.%

2. El Ministeri d'Educació subvencionarà parcialment els préstecs concedits amb una ajuda per la quantitat que resulti d'aplicar durant els anys de carència el tipus d'interès estimat assenyalat en el punt anterior.

3. La subvenció dels interessos del préstec a què es refereix el punt anterior s'ha d'abonar pel Ministeri d'Educació a l'ICO. Una vegada aplicada aquesta deducció, l'entitat col.laboradora elaborarà el quadre d'amortització al tipus d'interès estipulat en el punt 1 d'aquest article en el qual constaran les quotes resultants.

4. El préstec tindrà una durada en funció de la durada dels estudis per als que es demani.

Quantia:

a) Un pagament inicial amb el límit de 6.000 euros. En el cas de màsters d'una durada superior a un any acadèmic i en els doctorats, podrà finançar-se un segon pagament inicial per al començament del segon any acadèmic, amb un límit d'uns altres 6.000 euros, sempre que s'acrediti la matrícula per al següent curs acadèmic, indicant en el Bitllet-Autorització, referit en l'article 5 d'aquesta Ordre, la quantia i data de l'abonament al prestatari d'aquest segon pagament.

b) Una renda mensual de fins a 800 euros per cada mes de durada del màster o doctorat, amb un límit màxim de 21 mesos, comptats des de l'inici del curs acadèmic i en funció,si escau, de la durada del màster mesurat en termes de crèdits ECTS. Si escau, podrà sol·licitar-se l'abonament retroactiu de les corresponents mensualitats, sempre que es sol·licitin i el préstec s'hagi concedit quan el curs acadèmic s'hagués iniciat.

c) En el cas dels estudis de màster o doctorat que vagin a realitzar-se a l'estranger podrà sol·licitar-se un suplement de fins a un màxim de 6.000 euros, que s'abonarà en un únic pagament inicial. En aquests casos, la quantia màxima indicada en el paràgraf anterior s'incrementarà amb la quantitat d'aquest suplement.

La quantia màxima que podrà sol·licitar-se per préstec serà de 240 euros per crèdit matriculat o equivalents en el cas dels estudis de doctorat i la seva distribució per anualitat serà proporcional a la càrrega acadèmica en crèdits del màster o el seu equivalent en el doctorat, d'acord amb els criteris establerts en l'Ordre.

Lloc de presentació:  Les sol·licituds es podran presentar en el Registro del Ministerio de Educación (calle Los Madrazo 15-17, 28071 Madrid).

Termini de presentació:  El termini per demanar els préstecs serà des de l'1 de febrer al 30 de maig de 2012 o fins l'esgotament de la quantitat destinada a aquest programa.

Normativa:  Convocatòria (BOE 291 de 3.12.2011)

 
Dimecres, 30 de Novembre de 2011 14:36

Quasi la meitat dels catalans ha pujat en "l'ascensor social", que ha deixat fora els més pobres

El 46% dels catalans ha aconseguit pujar en l'ascensor social, tot i que la mobilitat social es dóna més entre les classes intermèdies que als extrems, segons un informe elaborat per la Fundació Bofill.

Les dades de l'estudi conclouen que la societat catalana és meritocràtica i que el factor amb més pes a l'hora de determinar el futur dels catalans és la seva educació, no pas els orígens familiars.

Els extrems socials, però, són els que reflecteixen un determinisme social més evident: El 45% dels fills d'alts directius també ho són, i el 37% dels fills de la classe obrera perpetuen la classe social dels seus pares. Amb tot, el 15% d'aquesta classe obrera ha arribat a ser directiva, i el 45,1% dels descendents de les classes més altes han baixat en l'ascensor social.

L'estudi assenyala també que "la pauta meritocràtica no inclou els fills de les famílies pobres", que pateixen un desavantatge de 14 a 1 respecte als fills de famílies no pobres a l'hora d'accedir als títols postobligatoris.

Això s'explica, sobretot, per la falta de beques, ja que només el 27% dels joves de família pobra reben alguna ajuda pública en els estudis obligatoris. Per això, la Fundació Bofill reclama "una revisió a fons de la política de beques, perquè no pot ser que no arribin ni al 50% de la població que les necessita".

De fet, l'entitat destaca que la mobilitat social catalana ha estat possible malgrat una inversió en política educativa molt inferior a la mitjana internacional (del 3,4% del PIB a Catalunya), de manera que el bon funcionament de l'ascensor social es deu sobretot a "factors culturals i del sistema de valors" de les famílies, que són les que "han assumit l'esforç" en l'educació dels seus fills, destaca el director de la Fundació, Ismael Palacín.

L'estudi alerta també que en la generació que avui té entre 28 i 38 anys "hi ha un repunt de rigidesa social, i els títols universitaris tornen a recuperar un efecte classista", cosa que s'explica perquè aquesta població "parteix d'un punt de partida millor" que les anteriors i també per la "popularització de la titulació universitària", un nivell que avui tenen el 40% dels joves, "quan els càrrecs directius de més alt nivell representen només un 23%".

Aquesta "competitivitat" entre universitaris fa que avui, de nou, "l'origen social torni a jugar un paper important" a l'hora de decidir un futur. "Per exemple, amb tants llicenciats en periodisme, potser aquell que és fill d'un periodista reconegut té més possibilitats de repetir l'esquema del seu pare que aquell que no", detalla un dels autors de l'estudi i professor de Sociologia de l'Educació, Xavier Martínez.

Font: ara.cat

 
Dijous, 24 de Novembre de 2011 17:38

Los adolescentes siguen estableciendo diferencias entre sexos y adscriben a cada uno de ellos cualidades exclusivas

El 80% de las personas jóvenes cree que en una relación de pareja las chicas deben complacer al chico, según se desprende de un estudio sociológico realizado por la Federación de Mujeres Progresistas.

El estudio, que se ha presentado con motivo de la celebración mañana del Día Internacional contra la Violencia de Género, concluye que los adolescentes (chicos y chicas) siguen estableciendo diferencias entre ambos sexos y adscriben a cada uno de ellos cualidades exclusivas.

Así, piensan que las chicas son por naturaleza más tiernas o comprensivas y que los chicos son valientes y "agresivos", un dato que esta organización de mujeres ve preocupante.

Trasladando esas cualidades al plano profesional, el estudio señala que la percepción de los jóvenes es que las mujeres son más adecuadas para profesiones "feminizadas", como la educación infantil, la enfermería o la peluquería, mientras que ellos son más capaces para la conducción o la arquitectura. Incluso ven mal que una mujer opte por ser camionera o que un hombre se dedique a la peluquería.

El objetivo del informe que ha presentado la presidenta de la Federación, Yolanda Besteiro, es dar a conocer la conexión existente entre las desigualdades en las relaciones de pareja de jóvenes y los posibles episodios de maltrato que pueden producirse.

El informe ¿Igualmente? Alumnado y género, actitudes y comportamientos se ha realizado a partir de los datos de un total de 1.396 cuestionarios realizados entre 2009 y 2010 en institutos de secundaria de las provincias de Madrid y Burgos, aunque sus promotores consideran que el resultado de la muestra es extrapolable a toda España.

Entre los resultados destaca que el 80 por ciento de las personas entrevistadas cree que la chica debe complacer a su novio, el 40 por ciento piensa que el chico tiene la obligación de protegerla a ella y el 60 por ciento está de acuerdo en que los celos son normales en una relación.

Afirmaciones como éstas, u otras como la de controlar el móvil de la pareja o que el amor de un hombre es condición necesaria para que una mujer se sienta realizada, son, según la Federación de Mujeres Progresistas, indicios suficientes para que alertar de actitudes tempranas de posibles situaciones de maltrato.

"Las opiniones de los más jóvenes sobre sus relaciones afectivas denotan situaciones de control por parte de ellos y de sumisión por parte de ellas, lo que puede suponer el preludio y el inicio de episodios considerados como violencia de género", ha señalado en rueda de prensa Besteiro.

La responsable del programa de prevención de la violencia machista en jóvenes inmigrantes de la Federación de Mujeres Progresistas, Eva López, quien también ha intervenido en el acto ha alertado del "amor romántico", es decir, la idea que tienen las adolescentes del amor y que coincide con la que se proyectan en los cuentos.

En concreto, ha especificado Besteiro, la del "príncipe" que mantiene a la mujer y que la vida de ésta gira exclusivamente en torno a hacer feliz a ese hombre.

Font: La Vanguardia

 
Dimecres, 23 de Novembre de 2011 09:28
El divulgador científico Eduardo Punset ha señalado que la coyuntura actual de crisis que vive el país sería "el momento de incluir a los jóvenes en el liderazgo nacional" porque, a su juicio, "tienen mucho que decir" y son "los que tendrán que enfrentarse a las decisiones tomadas en el futuro".
Punset ha explicado, durante la presentación de su nuevo libro 'Viaje al optimismo', que hoy en día "la representación de la sociedad en política y en las instituciones" está "llena de personas mayores" sin que se les dé una oportunidad a los jóvenes. En este sentido, ha señalado que "en todas las civilizaciones y en tiempos pasados, cuando había una crisis la sociedad recurría a los jóvenes porque son los que tenían fuerza física e ideas nuevas que poner en práctica".
El divulgador ha sido uno de los personajes públicos que ha apoyado el movimiento 'indignado' 15M a quien, durante una de sus concentraciones en Oviedo les animó a "no parar" en sus propósitos. Para Punset "lo que viene es un mundo en el que no sólo los políticos podrán abanderar proyectos innovadores, sino que también lo podrán hacer empresarios, investigadores y, gracias a movimientos como el 15M, también los ciudadanos".
"El mundo institucional es culpable de no haber querido detectar la corriente gradual de esa empatía social o, si se quiere, la aparición de la inesperada competencia ciudadana al ejercicio de poderes similares por parte de los políticos o del sistema", ha comentado.
En cuanto a la situación de crisis actual, el escritor catalán ha apuntado que "al contrario de lo que se ha repetido sin cesar" la situación económica "no es una crisis planetaria" porque existen países que están en desarrollo y otros a los que no les afecta la crisis. "Se trata de una crisis de países específicos que cometieron errores notables, como vivir durante años por encima de sus posibilidades".
Para Punset, sabiendo que ésta es la razón de la situación actual aquellas personas que "sufren el paro o que son desgraciadas como consecuencia de la crisis" pueden "regresar a la felicidad". A su juicio, "la solución comienza en encontrar la causa del problema".
En cuanto a los problemas en España, el divulgador ha señalado uno de los principales defectos "llevar décadas dividiendo a la sociedad en personas de izquierdas y de derechas" cuando "estar unidos en sociedad representa una ventaja incuestionable". "Formando parte de la manada es más fácil ser feliz y optimista", ha señalado.

EL SIGLO XXI, EL REDISTRIBUIDOR DEL TRABAJO

Por otra parte, Punset ha señalado que si el Siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que la esperanza de vida aumenta cada año y las personas tienen "vidas redundantes" biológicamente hablando. "No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo" ha apuntado Punset, a quien le parece un "pecado" dejar a los mayores "a merced del azar y el aburrimiento inacabable cuando se disfruta de plena o casi plena salud".
En este sentido, ha asegurado que "se podría extender la edad de jubilación compensando a los interesados con menos horas de trabajo durante su juventud, entre los 30 y los 40 años, para que pudieran dedicar más tiempo a sus hijos o a los estudios".
Otra de las ventajas con las que pueden contar las futuras generaciones, es con las redes sociales y con las que, actualmente, "se experimenta". Punset ha explicado que un estudio sobre relaciones sociales ha probado que "personas más conectadas y que participan en más círculos sociales tenían mejor salud y se declaraban más felices que los individuos aislados" porque "la felicidad es más contagiosa que la infelicidad".

Font: http://www.europapress.es

 

Pàgina 20 de 24

<< Inici < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Següent > Final >>

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR