PER A QUÈ SERVEIX?

Es tracta d’un certificat per a poder acreditar la manca de delictes sexuals. Des de l’any 2015 (Llei Estatal 26/2015), totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

QUAN CADUCA?

La validesa la determina l’empresa que et contracta. Es recomana però una vigència d’entre 3 mesos i 1 any, i sempre que accedeixis a un nou lloc de feina te’l demanaran.

QUI I COM ES POT SOL·LICITAR?

La certificació del Registre central de delinqüents sexuals, és un tràmit gratuït i es pot sol·licitar per:

En el cas de persones menors d’edat (a partir de 14 anys), han d’estar representades per un dels progenitors o tutors legals. Aquest només es pot sol·licitar de forma presencial. S’ha d’adjuntar fotocòpia compulsada del DNI del representat i fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid o en cas de progenitors el llibre de família.

  • Presencialment a les  Gerències Territorials o la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà , situada a Madrid, per mitjà d’una sol·licitud formalitzada que es pot trobar a la pròpia web o bé us podeu imprimir el formulari i registrar-lo al Consell Comarcal de la Garrotxa perquè l’enviï al Ministeri de Justícia.
  • Si la persona sol·licitant no és espanyola probablement no el podrà tramitar amb certificat digital, ho haurà de fer presencialment o per correu administratiu a través de qualsevol Oficina de registre oficial, i a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual. 

PODEN SOL·LICITAR EL CERTIFICAT LES EMPRESES O ADMINISTRACIONS QUE AUTORITZEM?

Les entitats o empreses el poden sol·licitar de forma agrupada per al seu personal ja sigui contractat, voluntari, en pràctiques… sempre i quan els autoritzem. Trobareu el detall de com fer-ho al Tràmits i gestions personals / Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de la web del Ministeri de Justícia a l’apartat “Más información”.

A MODE DE RESUM  I DE FORMA PRÀCTICA:

Si ets major d’edat, el més còmode és seguir els següents passos:

  • Descarregar-te l’App Cl@ve PIN al teu mòbil. Rebràs una videotrucada per acabar la instal·lació correctament (es fa de dilluns a divendres de 9h a 14h)
  • Accedir a internet i al buscador posar “CARPETA CIUDADANA“. Des d’aquí podràs accedir-hi amb el teu DNI si t’has instal·lat correctament el Cl@va PIN. Rebràs un PIN al mòbil que hauràs d’inserir.
  • Un cop a dins, dins de l’apartat “Mis datos”, trobaràs l’enllaç a “Ausencia de antecedentes de delitos de naturaleza sexual”. Et caldrà omplir els camps “Provincia de nacimiento” i “Localidad de nacimiento”.
  • Una vegada fet, et dona l’opció de descarregar el certificat o enviar-te’l per correu electrònic.
Si ets menor d’edat, cal fer la sol·licitud de forma presencial. Trobaràs la informació a l’apartat “Qui i com es pot sol·licitar”.
 

VÍDEO TUTORIAL DEL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD PER INTERNET