Les persones que treballen en el camp del lleure infantil i juvenil es dediquen a organitzar activitats i conduir i animar grups d’infants i joves en el seu temps lliure. A la Garrotxa, existeixen diferents grups d’escoltes, d’esplai i/o de joves que necessiten voluntaris per treballar amb infants i joves durant tot l’any. A l’estiu, també es pot treballar en activitats organitzades tant per entitats públiques com privades com poden ser els casals o casalets, els campaments, les colònies, els camps de treball o les rutes que s’organitzen als diferents municipis de la Garrotxa.

Titulacions en el camp de lleure i cursos

Existeixen tres tipus de títols, tot i que només dos són reconeguts per la Secretaria de Joventut: pre-monitor, monitor i director. A la comarca s’organitzen cursos de manera periòdica. Per consultar-los t’has de posar en contacte directament amb les entitats organitzadores

Si no n’hi ha cap de la comarca que et vagi bé, també pots consultar les programacions de les escoles d’educació en lleure de Catalunya.

Canvis en la normativa que regula la formació en el lleure

A partir del 25 de juny de 2015 entra en vigor la nova normativa: l’Ordre BSF/192/2015, del 25 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, adaptant els continguts de la formació a la normativa estatal sobre lesCertificacions i Qualificacions Professionals.

Els principals canvis que suposa la nova normativa són els següents:

  • El curs de monitors/esté una durada mínima de 310 hores repartides de la manera següent: 150 hores d’etapa teòrica i 160 hores de pràctiques
  • Elcurs de directors/es té una durada mínima de 410 hores repartides de la manera següent: 290 hores d’etapa teòrica i 120 hores de pràctiques.
  • Segons l’Ordre BSF 196, dirigents d’activitats amb la titulació deTècnic superior en Animació Sociocultural i Turística, queden facultats per poder treballar com a Director d’activitats de lleure infantil i juvenil, tant si actua com a Responsable com si actua com a membre de l’equip de dirigents.

Organització d’activitats de lleure i normativa aplicable

AL novembre del 2016 va entrar en vigor la nova regulació de les activitats d’educació en el lleure en què participen menors d’edat. 

Per organitzar un casal, colònia, campament, camp de treball o ruta cal complir amb la normativa existent, que trobaràs a:

 A continuació es detallen els canvis més importants a tenir en compte.

  • Quadre comparatiu amb les modificacions i incorporacions a tenir en compte del decret 137/2003 i el decret 267/2016
  • Infografies resum el decret 267/2016

A la publicació Anem preparats trobaràs un resum de totes les altres normatives aplicables a les activitats de lleure (acampades, prevenció d’incendis forestals, instal·lacions…), així com també un recull de consells, mesures pràctiques, telèfons i adreces útils.

L’activitat s’ha de NOTIFICAR el més aviat possible i com a mínim fins a 7 dies abans de l’inici, per via electrònica (tingueu en compte que el dia que comença l’activitat no és compta).

La normativa vigent sobre tramitació electrònica estableix que estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica.

La modificació de les dades d’una activitat o la cancel·lació s’han de comunicar abans de l’inici.

Guia per a notificar on-line una activitat: instruccions per incloure, modificar, anul.lar,…

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen a menors d’edat.

Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

De la mateixa manera els responsables jurídics de les entitats i les empreses s’han d’assegurar que les persones (ja siguin voluntàries, contractades, pràctiques…) que col·laboren en les activitats amb menors que organitzen no estiguin condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

El dia 1 de març del 2016 es va posar en marxa el Registre Central de Delinqüents Sexuals ( Real Decreto 1110/2015.)
La diferència substancial que presenta aquest certificat respecte al certificat d’antecedents penals, és que en aquest, només hi figurarà els delictes sexuals, d’aquesta forma es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.

La certificació del Registre central de delinqüents sexuals, es un tràmit gratuït i es pot sol·licitar per:

En el cas de persones menors d’edat, han d’estar representats per un dels progenitors o tutors legals. Aquest només es pot sol·licitar de forma presencial o per correu postal. S’ha d’adjuntar fotocòpia compultada del DNI del representat i fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid o en cas de progenitors el llibre de familia.