Les persones que treballin al camp del lleure infantil i juvenil es dediquin a organitzar activitats i conduir i animar grups d’infants i joves en el seu temps lliure. A la  Garrotxa, hi ha diferents grups d’escoltes, d’esplais o de joves que necessiten voluntaris per treballar amb infants i joves durant tot l’any. A l’estiu, també es pot treballar en activitats organitzades tant per entitats públiques com privades com poden ser casals o casalets, campaments, colònies, camps de treball o rutes que s’organitzen als diferents municipis de la Garrotxa. 

Titulacions al camp de lleure i cursos

Hi ha tres tipus de títols, tot i que només dos són reconeguts per la Direcció General de Joventut: premonitor, monitor i director. A la comarca s’organitzen cursos de manera periòdica. Per consultar-los t’has de posar en contacte directament amb les entitats organitzadores 

Si no n’hi ha cap de la comarca que us vagi bé, també podeu consultar les  programacions  de les escoles d’educació a lleure de Catalunya.

Canvis a la normativa que regula la formació al lleure

A partir del 25 de juny de 2015 entra en vigor la nova normativa:  l’Ordre BSF/192/2015, de 25 de juny per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/ai de director/a d activitats d’educació al lleure infantil i juvenil, adaptant els continguts de la formació a la normativa estatal sobre les Certificacions i Qualificacions Professionals . 

Els principals canvis que suposa la nova normativa són els següents:

  • El  curs de monitors/es  té una durada mínima de 310 hores repartides de la manera següent: 150 hores d’etapa teòrica i 160 hores de pràctiques

  • El  curs de directors/es  té una durada mínima de 410 hores repartides de la manera següent: 290 hores d’etapa teòrica i 120 hores de pràctiques.

  • Segons l’Ordre BSF 196, dirigents d’activitats amb la titulació de Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística ,  queden facultats per poder treballar com a Director d’activitats de lleure infantil i juvenil, tant si actua com a Responsable com si actua com a membre de l’equip de dirigents. 

Organització d’activitats de lleure i normativa aplicable

Al novembre del 2016 va entrar en vigor la nova regulació de les activitats d’educació al lleure en què participin menors d’edat. 

Per organitzar un casal, colònia, campament, camp de treball o ruta cal complir amb la normativa existent, que trobaràs a:

A la publicació  Anem preparats  trobaràs un resum de totes les altres normatives aplicables a les activitats de lleure (acampades, prevenció d’incendis forestals, instal·lacions…), així com un recull de consells, mesures pràctiques, telèfons i adreces útils.

L’activitat s’ha de  NOTIFICAR  tan aviat com sigui possible i com a mínim fins 7 dies abans de l’inici, per via electrònica (tingueu en compte que el dia que comença l’activitat no es compta).  

La normativa vigent sobre tramitació electrònica estableix que estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica.

La modificació de les dades d’una activitat o la cancel·lació s’ha de comunicar abans de l’inici.

Guia per notificar on-line una activitat:  instruccions per incloure, modificar, anul·lar…

 

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

La  Llei estatal 26/2015  de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen menors d’edat.

Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delit contra la llibertat i indemnitat sexual.

De la mateixa manera els responsables jurídics de les entitats i les empreses s’han d’assegurar que les persones (ja siguin voluntàries, contractades, pràctiques…) que col·laborin a les activitats amb menors que organitzin no estiguin condemnades per cap delit contra la llibertat i indemnitat sexual.

El dia 1 de març del 2016 es va posar en marxa el  Registre Central de Delinqüents Sexuals. La diferència substancial que presenta aquest certificat respecte al certificat d’antecedents penals, és que en aquest, només hi figurarà els delits sexuals, d’aquesta manera es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.

La certificació del Registre central de delinqüents sexuals és un tràmit gratuït i es pot sol·licitar per:

En el cas de  menors d’edat, han d’estar representats per un dels progenitors o tutors legals. Aquest només es pot sol·licitar de manera presencial o per correu postal. S’ha d’adjuntar fotocòpia compulsada del DNI del representat i fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid o en cas de progenitors del llibre de família.

  • Presencialment,  a les  Gerències Territorials  o a l’oficina  Central d’Atenció al Ciutadà , situada a Madrid, per mitjà d’una sol·licitud formalitzada que  es  pot trobar a la mateixa web o bé us podeu imprimir el formulari i registrar-lo al  Consell Comarcal de la Garrotxa  perquè l’enviï al Ministeri de Justícia.