Ajuts al lloguer jove 2023

La Generalitat de Catalunya concedeix una nova subvenció per al pagament del lloguer!

Termini de sol·licitud: del 23 de març al 5 d’abril

Requisits: 

 • Tenir entre 18 i 35 anys
 •  Ser titular del contracte de lloguer signat entre l’1 de gener i el 5 d’abril del 2023

Beneficis: 

 • Ajut d’una quantia mensual de 20€ com a mínim i de 250€ com a màxim a partir del mes següent a l’inici del contracte i fins a desembre de 2023

EN QUÈ CONSISTEIX LA SUBVENCIÓ?

Aquesta ajuda directa està pensada per contribuir al pagament de la teva renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment.

Es podrà demanar:

Si et concedeixen la subvenció, rebràs un pagament únic que subvencionarà el teu lloguer anual de l’any de la convocatòria (és a dir, el lloguer de tot el 2023).

La seva quantia total serà de 240 € com a mínim i de 3.000 € com a màxim, depenent de l’esforç que dediques a pagar el lloguer.

En cas que demanis la subvenció per al pagament d’un contracte de lloguer signat entre l’1 de gener i el 5 d’abril del 2023, l’ajut consistirà en una quantia mensual de 20 € com a mínim i de 250 € com a màxim, a partir del mes següent al d’inici de contracte i fins al desembre del 2023.

QUINS REQUISITS BÀSICS HAS DE COMPLIR?

 • Tenir nacionalitat o residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys o menys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús o habitació i estar-hi empadronat/ada.
 • No pagar un lloguer superior a l’establert per la normativa:
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • A Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental), el llindar màxim del lloguer per poder accedir a la convocatòria és de 950 € en el cas de pisos i 450 € en el cas d’habitacions.
 • En cas de famílies nombroses i monoparentals, i per a Unitats de convivència amb algun membre amb grau de discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim del lloguer de l’habitatge a la ciutat de Barcelona, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, serà de 1.100 € al mes.
 • Que els teus ingressos no sobrepassin els 23.725,79 € anuals (2,97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència – IRSC).
 • Estar al corrent de pagament en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per rebut, domiciliació en compte o ingrés en compte, Bizum o rebut de l’administrador.

RECOMANACIONS QUE POTS APLICAR JA I QUE ET FACILITARAN LA VIDA

Per tal que estiguis preparat/ada quan arribi la convocatòria i puguis presentar la sol·licitud sense problemes, et recomanem:

 • Que facis servir la via telemàtica per fer la sol·licitud.
 • Que habilitis un certificat digital o l’idCAT MòbilObre en una finestra nova.
 • Que digitalitzis en format .PDF els documents requerits (Alerta que no pesin massa!).
 • Que preparis la següent documentació bàsica:
  – Formulari de sol·licitud.
  – Full de dades bancàries.
  – Declaració responsable.
  – DNI/NIF/NIE de tota Unitat de Convivència.
  – Certificat de convivència.
  – Contracte de lloguer o habitació.
  – Declaració de la renda o Certificat d’imputacions de l’any 2021. En cas d’haver començat a treballar l’any 2022, la teva vida laboral i el Certificat de retencions i ingressos de l’exercici 2022.
  – Rebuts de lloguers pagats fins a la data de presentació. La resta de rebuts, fins al desembre 2023, s’hauran de justificar a través d’aquest enllaç, en els següents períodes:
  * Rebuts de gener a setembre: abans del darrer dia hàbil del mes de novembre de l’any de la concessió de l’ajuda.
  * Rebuts d’octubre a desembre: abans del darrer dia hàbil de febrer de l’any següent a la concessió de la convocatòria.

Com es resoldran les sol·licituds?

Quin sistema s’utilitzarà per decidir a qui es concedeix i a qui no?

 • Les sol·licituds que arribin des de l’inici de la convocatòria fins al seu tancament, es concediran utilitzant el criteri de concurrència competitiva. És a dir, es valoraran tota les sol·licituds i es concediran per ordre de puntuació, segons els barems establerts en les bases i fins que la partida pressupostària quedi exhaurida.

Quan i com es comunicarà qui en serà beneficiari?

 • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té sis mesos, a partir del dia següent al de la data de presentació de sol·licituds, per resoldre i notificar als i les sol·licitants.La notificació és electrònica i es publica al web de Tràmits de la Generalitat de CatalunyaObre en una finestra nova. És important que estiguis atent/a a aquesta pàgina, doncs és on es crearà un apartat específic amb les resolucions i la data de la seva publicació.
 • En tot moment, pots preguntar per l’estat del teu expedient a les Oficines de l’Habitatge de BarcelonaObre en una finestra nova. Si en sis mesos no hi ha resolució, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada. La denegació és recorrible en el termini d’un mes des del dia següent a la notificació.

Hi ha casos en els que no puc demanar la subvenció? Per exemple, si estic cobrant el Bo Lloguer Jove?

 • Sí, hi ha casos en la que no es podrà demanar ja que la subvenció per al pagament del lloguer, en general, és incompatible amb altres ajuts que tinguin per objecte la contribució al pagament de l’habitatge en el mateix any.
 • Només serà compatible amb el Bo Lloguer Jove per a persones beneficiàries de prestacions no contributives de la Seguretat Social. En el seu cas, la suma de les subvencions no podrà excedir el preu de renda de l’habitatge, i, en aquest supòsit, la suma dels ajuts atorgats en un mateix any, no podran comportar més de 75% del preu del lloguer.
 • A més, no es podrà demanar:
  – Si nosaltres o alguna de les persones empadronades a l’habitatge tenim un habitatge en propietat o som usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposem de l’ús i gaudi.
  – Si nosaltres o algunes de les persones empadronades a l’habitatge, tenim vincles familiars fins al 2n grau o relació mercantil amb la persona arrendadora.
  – Si l’habitatge està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o altres administracions públiques.
  – Si la base imposable de l’estalvi de la nostra declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o d’un dels membres de l’UC és superior a 500 €.

Hauré de fer la declaració de renda si rebo la subvenció?

 • Sí. Si has rebut la subvenció per un import de 1.000 € o més, tindràs l’obligació de fer la declaració de l’exercici corresponent i declarar la quantitat concedida.

On em puc dirigir si tinc més dubtes?

Subvencions del Bo Lloguer Jove 2022

Si el passat mes de juny vas sol·licitar la subvenció del Bo Lloguer Jove Estatal, en cas que la resolució sigui favorable rebràs una comunicació via SMS i hauràs d’aportar els rebuts del pagament del lloguer.

Els rebuts es poden presentar per l’Àrea privada, amb cita prèvia a les Oficines Locals d’Habitatge o per petició genèrica.