Un intercanvi ofereix a grups de joves, procedents de diferents països, la possibilitat de trobar i de conèixer millor les seves cultures respectives, els ajuden a adquirir nous coneixements com ara saber gestionar un projecte o tenir la capacitat de treballar en equip. Aquestes experiències fora de l’entorn escolar permeten que grups de joves duguin a terme un programa d’activitats ben estructurat, per exemple, amb tallers, debats, jocs de rol i activitats diverses en un altre Estat membre de la UE o, fins i tot, fora de la UE.

Les organtizacions sol.licitants podran ser: Organitzacions sense ànim de lucre, associacions, organitzacions no governamentals; una entitat activa a nivell europeu en l’àmbit de la joventut; una empresa social; un organisme públic; un grup de joves no associats (en aquests casos, un dels joves del grup assumeix el paper de representant i la responsabilitat en nom del grup); una agrupació europea de cooperació territorial; una empresa amb responsabilitat social corporativa.