Un adolescent o jove és maltractat quan és objecte de violència física, psíquica i/o sexual. També ho és si pateix una manca d’atencions que amenaça o interfereix en el seu desenvolupament, i quan se’l priva dels seus drets i el seu benestar.

Tipus de maltractaments

 • Maltractament físic
 • Ús de la força que danya, fereix o que pot causar la mort de l’adolescent o jove.
 • Maltractament psíquic o emocional.
 • Es manifesta en les situacions en què hi ha fredor, pressió o atemoriment en la relació. No hi ha estimulació afectiva ni cognitiva. Pot ser actiu o per manca d’un context afectiu.
 • Negligència o abandonament
 • Es produeix quan no són ateses les necessitats bàsiques de l’adolescent o jove per cap dels membres del grup on conviu, de manera temporal o permanent. No es té cura de la seva alimentació, la roba d’abric i el seguiment o tractament mèdic, on no hi ha horaris i ritmes, passa hores sense atenció protectora o educativa, o se l’exposa a situacions que posen en perill la seva integritat física.
 • Abús o sotmetiment sexual
 • S’obliga, se l’indueix o es tolera l’abús per satisfer el desig sexual d’una altra persona. També inclou l’acceptació passiva d’aquest maltractament exercit per un tercer.
 • Explotació sexual
 • L’adolescent o jove és induït o obligat al sotmetiment sexual com a mitjà d’explotació laboral. També pot ser indirecte, com en el cas de la pornografia.
 • Explotació laboral o inducció a la mendicitat.
 • S’utilitza l’adolescent d’edat no laboral per a treballs on s’obté qualsevol tipus de guany. Pot ser des del treball amb duresa física fins a una utilització passiva.
 • Sotmetiment a drogues o fàrmacs
 • Induir, facilitar i propiciar que el menor consumeixi qualsevol tipus de substància, sense necessitat mèdica, que l’incapacita per al desenvolupament de l’autonomia, la resistència i el control o que perjudica la seva salut.
 • Maltractament prenatal
 • És la manca de cura del propi cos, per acció o per omissió, o la ingestió de drogues o substàncies psicòtropes de la dona durant el procés de gestació que perjudiquen el fetus. També el pot produir indirectament el maltractador de la dona en procés de gestació.
 • Maltractament institucional
 • Aquell causat per qualsevol legislació, procediment, actuació o omissió procedent dels poders públics o derivada de l’actuació individual dels professionals que comporti abús, negligència, detriment de la salut, la seguretat, l’estat emocional, el benestar físic, la correcta maduració, o que violi els drets bàsics de l’adolescent.

 • Serveis Socials Bàsics

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça Palau, 8 d’Olot,
972 26 66 44
[email protected]

 • SAV (Servei d’atenció a la víctima, dels Mossos d’esquadra)

C/ França, 36 d’Olot
972 54 17 00

 •  Telèfon Infància Respon: 116 111

Servei d’atenció i suport telefònica àgil i eficaç a qualsevol demanda relacionada amb situacions d’assatjament, ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents, les 24 hores del dia i 365 dies l’any.

Enllaços i adreces d’interès: